Regler for brug af Biblioteket Frederiksberg

Alle er velkomne på Biblioteket Frederiksberg. Det er gratis at bruge biblioteket, men der kan kræves betaling for særlige serviceydelser som print og fotokopier. For at låne, reservere og forny bøger, musik og andre materialer skal du være registreret som bruger.

Bliv bruger

Du kan oprette dig som bruger med dit MitID via fkb.dk/blivbruger. Du kan også møde personligt op på hovedbiblioteket med dit sundhedskort og billedlegitimation.

Hvis du skifter e-mail eller telefonnummer, skal du oplyse det til biblioteket eller opdatere dine oplysninger på bibliotekets hjemmeside.

For brugere uden fast bopæl i Frederiksberg Kommune afgør bibliotekschefen, om der skal kræves kaution eller depositum for lån af materialer, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 103 af 31. januar 2003 om biblioteksvirksomhed.

Om lån, aflevering og fornyelse

Det er gratis at låne på biblioteket. Du kan altid se på din udlånskvittering eller på din side på bibliotekets hjemmeside, hvornår du skal aflevere det, du har lånt. Normalt er lånetiden en måned, men visse materialer har en anden lånetid. Hvis du ønsker det, kan du på sms eller e-mail modtage en påmindelse om aflevering. Det kan du vælge til på din side, når du er logget ind på bibliotekets hjemmeside.

Når du afleverer materialer, kan du vælge at få en kvittering, som er dokumentation for, at dine materialer er afleveret. Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret. Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Bibliotekschefen kan fastsætte et maksimalt antal gange, som lånetiden kan forlænges, jf. nærmere § 14 i bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed.

Ældre og handicappede

Hvis du bor i Frederiksberg Kommune og ikke selv kan komme på biblioteket på grund af handicap eller alder, kan du få materialer bragt ud gratis. Tilmeld dig via bibliotekets hjemmeside, pr telefon eller ved personlig henvendelse på biblioteket.

Sådan reserverer du

Du kan reservere materialer via bibliotekets hjemmeside eller ved personlig henvendelse på biblioteket. Når materialet er klar, modtager du besked via e-mail, sms eller Digital Post. Bibliotekschefen kan fastsætte en grænse for, hvor mange materialer en enkelt bruger kan have reserveret samtidigt, jf. nærmere § 14 i bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed.

Hvis Biblioteket Frederiksberg ikke har det, du søger, kan du finde det via bibliotek.dk og reservere til afhentning på dit lokale bibliotek. Du kan også bestille det ved personlig henvendelse på biblioteket.

Hvis lånetiden overskrides

Du skal betale gebyr, hvis lånetiden overskrides. Materialer, der lånes, afleveres eller fornyes for sent på forskellige datoer, udløser gebyr pr. udlånsdato.

Gebyrerne fastsættes efter gældende takst i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning, jf.§ 21 i lov om biblioteksvirksomhed, jf lovbekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2013 . Det er uanset, om du forinden afleveringen har modtaget nogen form for påmindelse, hjemkaldelse eller regning.

Du kan se gebyrtakster og -regler på www.fkb.dk/gebyrer-og-regninger

Ansvar

Du hæfter for alle materialer, der er lånt på dit sundhedskort. Hvis du mister dit sundhedskort eller får stjålet lånte materialer, skal du hurtigst muligt meddele det til biblioteket med forevisning af kvittering for politianmeldelse, hvorefter biblioteket blokerer for yderligere lån.

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal du betale erstatning. Skyldige beløb overgår til inkasso. Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der måtte være opstået på dit eget udstyr i forbindelse med brug af hjemlånte materialer som fx digitale spil eller DVD’er.

Brug af selvbetjent åbningstid

Flere biblioteker har selvbetjent åbningstid. Her kan du få adgang ved at scanne dit sundhedskort i kortscanneren ved døren. Når du er på biblioteket, skal du vise hensyn til andre brugere, og vinduer og branddøre må ikke åbnes. Hærværk meldes til politiet og medfører krav om erstatning. Du må ikke drikke alkohol eller ryge på biblioteket.

Håndtering af persondata

Biblioteket er videoovervåget, og optagelserne samt persondata i øvrigt behandles i henhold til gældende lovgivning.

Udelukkelse, bortvisning og begrænsning i adgang til hjemlån 

Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, bortvises fra biblioteket, såfremt det er nødvendigt af hensyn til de øvrige brugere, personalets sikkerhed og bibliotekets inventar og materialer.

Du kan også blive udelukket fra at låne på biblioteket, hvis du skylder over et vist beløb i gebyrer, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret eller afleveres i beskadiget stand. Låneforbud meddeles skriftligt med 7 dages varsel, jf. § 15 i bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed.

Låneforbuddet ophæves, når skyldige gebyrer og omkostninger er betalt, og materialerne er afleveret eller erstattet. I modsat fald overgår sagen uden yderligere varsel til inddrivelse, jf. lov vedrørende inddrivelse af gæld til det offentlige.

Ikrafttræden

Reglementet er vedtaget af kommunalbestyrelsen gældende fra 1. april 2018.

For an English version of the regulations, follow this link.